Onderbouw

In alle leerjaren in de onderbouw wordt gewerkt met een zogenaamd voortschrijdend of doorlopend gemiddelde. Dit houdt in dat alle gedurende het schooljaar behaalde cijfers meetellen voor het eindrapport. De weging van het getoetste werk (repetitie, overhoring, practicum, presentatie etc.) wordt van tevoren per vak vastgesteld.
Periodiek zal er een resultatenuitdraai worden meegegeven aan de leerlingen. Tenslotte zal er aan het einde van ieder schooljaar een eindrapport, het overgangsrapport, worden opgemaakt en uitgereikt.

Het eindrapport bestaat uit gehele cijfers per vak op de schaal van 1 tot 10, de tussentijdse resultatenuitdraaien kennen cijfers met één decimaal achter de komma.

Bovenbouw

Ook in 4 havo, 4 vwo en 5 vwo kunnen de leerlingen in Magister hun resultaten volgen, waarop steeds het voortschrijdend gemiddelde van de tot dan toe behaalde resultaten vanaf het begin van het schooljaar staat vermeld. Naast dit voortgangsrapport ontvangen de leerlingen een dossierkaart met daarop de beoordelingen van toetsen, praktische opdrachten, practica en handelingsdelen, die meetellen voor het schoolexamen. Periodiek zal er ook een resultatenuitdraai worden meegegeven aan de leerlingen.

In de examenklassen ontvangen de leerlingen geen rapporten meer, maar alleen dossierkaarten.