Enige tijd geleden is de onderwijsvisie van het Gerrit van der Veen College onder woorden gebracht en vertaald in doelen, waar de school naar streeft en waar ouders en leerlingen de school op aan mogen spreken. In deze visie zijn de volgende doelstellingen verwoord.

Veilige en inspirerende leer- en werkomgeving
Wij willen een veilige en inspirerende leer- en werkomgeving creëren, waarin leerlingen, docenten en andere medewerkers optimaal kunnen presteren en waarin levensbeschouwelijke, culturele en creatieve vorming en betrokkenheid een voorname positie innemen. 

Goede leerlingbegeleiding
Onontbeerlijk is een goede begeleiding op cognitief en sociaal-emotioneel gebied (leerlingbegeleiding). Met het oog op de loopbaanontwikkeling en toekomst van de leerlingen is tevens een goede studie- en keuzebegeleiding (decanaat) noodzakelijk.

Bevorderen zelfstandigheid
De school wil een evenwichtige, stapsgewijze bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de leerlingen en voorwaarden scheppen, waaronder een leerling zelfstandig keuzes kan maken en in toenemende mate verantwoordelijkheid weet te dragen voor het eigen leerproces. Dat proces verloopt op het Gerrit van der Veen College van geleid (in eerste twee klassen) via begeleid (in de derde klassen en begin vierde klassen) naar zelfstandig (hogere klassen) leren.

Afwisselende leer- en werkvormen
Afwisseling in leer- en werkvormen, waaronder ook samenwerkend leren wordt verstaan, vormen belangrijke elementen voor een inspirerende leeromgeving.

Vorming leerlingen
De school en haar personeel willen een belangrijke bijdrage leveren aan de maatschappelijke, levensbeschouwelijke, culturele en kunstzinnige vorming van de leerling en hen stimuleren tot zelfbewuste, creatieve en verantwoordelijke individuen. Dit ter bevordering van een humaan en open cultureel klimaat op school en ter voorbereiding op een zinvol functioneren in de maatschappij.

Waarden en normen
De levensbeschouwelijke identiteit van de school wordt gezocht in het nadrukkelijk aan de orde stellen van de waarden en normen uit de joods-christelijke traditie in de lessen en in de omgang met de leerlingen. Het vak levensbeschouwing neemt daarbij een bijzondere plaats in, omdat bij dit vak waarden en normen gethematiseerd aan de orde komen en gerelateerd worden aan het gedachtegoed van de verschillende levensbeschouwingen. Ook  vieringen rond en in het kader van christelijke feestdagen dragen bij aan de vormgeving van het levensbeschouwelijk karakter van de school.

Culturele activiteiten
Culturele en kunstzinnige activiteiten vormen een wezenlijk onderdeel van het curriculum. Niet alleen de docenten van de kunstvakken (tekenen, muziek, handvaardigheid en drama) zijn daar verantwoordelijk voor, maar de hele school.
De school werkt hierin samen met de kunstopleidingen die aan het Gerrit van der Veen College verbonden zijn.

Zeggenschap docenten
Een creatieve en stimulerende leer- en werkomgeving wordt voor het personeel mede bewerkstelligd door als team zeggenschap en verantwoordelijkheid te krijgen over onderwijs en leerlingbegeleiding.

Bijzonder maar algemeen toegankelijk
De school staat open voor ieder (leerling en personeelslid), ongeacht godsdienst of levensovertuiging, die de onderwijsvisie van het Gerrit van der Veen College respecteert.

Lees hier het schoolplan.