Betrokkenheid van ouders bij de school heeft niet alleen een positief effect op de leerprestaties van (hun) kinderen, maar zeker ook op de kwaliteit van de school.

Ouderraad
De Nederlandse wet medezeggenschap op scholen geeft aan dat er op elke school een ouderraad mag bestaan en zelfs verplicht is als 10% van alle ouders hierom verzoekt.

In de ouderraad krijgen ouders de kans om te overleggen met elkaar, de schoolleiding, het personeel en de medezeggenschapsraad (de MR). De ouderraad heeft daarom recht op informatie, om zijn functie (het adviseren van de schoolleiding) zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. De ouderraad mag de schoolleiding en de MR gevraagd en ongevraagd van advies dienen en dient derhalve uitsluitend als adviesorgaan. Dit in tegenstelling tot de MR, waar op sommige zaken instemmingsrecht wordt gegeven aan de deelnemende ouders. De ouderraad kan dus rechtstreeks en via de MR een duidelijke positie op school innemen.

Het initiatief voor het oprichten van een ouderraad ligt dus bij de ouders. Omdat er wettelijk geen verplichting is een ouderraad in te stellen, zijn de taken van een ouderraad dan ook niet wettelijk vastgesteld.

Wat doet de ouderraad van het Gerrit van der Veen
Het Gerrit van der Veen kent een actieve ouderraad die minimaal 6 keer per jaar bijeenkomt om samen met de schoolleiding actuele schoolzaken te bespreken. Altijd op een maandagavond van 18.00 tot 20.00 uur waarbij eerst samen met gegeten wordt. De laatste bijeenkomst van elk jaar bestaat uit een ontspannen uitstapje. Daarnaast verzorgt de ouderraad 1 keer per jaar een algemene ouder-informatieavond over een bepaald thema.

In de praktijk houdt de ouderraad zich vooral bezig met het organiseren van activiteiten, het ondersteunen van de gang van zaken op school op diverse manieren, het bevorderen van het contact tussen school en ouders, het informeren en de belangenbehartiging van ouders etc.

De ouderraad zal altijd proberen de belangen van de leerlingen zo goed mogelijk te behartigen door:
• mee te denken met het dagelijks bestuur over het te volgen beleid van de school
• feedback te geven aan de oudervertegenwoordiging in de medezeggenschapsraad
• De school te adviseren (gevraagd of ongevraagd)
• Onderzoek onder ouders organiseren over bepaalde onderwerpen (drugs, sociale media, de koers van de school)
• meedenken over onderwijskundige ontwikkelingen (bijvoorbeeld docenten schaarste, internet en privacy)
• het stimuleren van activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat zoals sport- en culturele evenementen, studiereizen en schoolfeesten

De leden van de ouderraad
De ouderraad bestaat uit 1 à 2 vertegenwoordigers per leerjaar en is vanwege de jaarlijkse wisselingen altijd op zoek naar nieuwe leden. Behalve een enthousiaste bijdrage tijdens het overleg zijn er geen verplichtingen. De voorzitter en secretaris verzorgen met de rector de voorbereiding van elk overleg en na afloop voor de verslaglegging en publicatie van het overlegresultaat op de site van de school. Wilt u lid worden van de ouderraad meldt u dan aan  rechtstreeks via ouderraad@gerritvdveen.nl