020 – 679 99 05       Contact    

Financiën

Vrijwillige ouderbijdrage

Met uw keuze voor onze school geeft u toestemming dat uw kind deelneemt aan het onderwijsprogramma. De overheid neemt de meeste kosten van dit onderwijsprogramma voor haar rekening. Van het geld dat we van de overheid krijgen, betalen we bijvoorbeeld de kosten voor personeel, onderhoud van het gebouw, apparatuur en schoonmaak. Volgens de Nederlandse wet is toegang tot onderwijs “gratis’’. Ieder kind moet het onderwijs ontvangen wat hem/haar toekomt.

Vrijwillige ouderbijdrage leermiddelen en sociale- en culturele activiteiten
Daarnaast is er een vrijwillige ouderbijdrage. Wij vragen u vrijwillig bij te dragen voor kosten waar de school géén geld van de overheid voor ontvangt. Wij vinden het als school belangrijk om deze kosten te maken voor bepaalde leermiddelen en sociale- en culturele activiteiten. Denk hierbij aan audio- en videomateriaal, software, werkmateriaal dat niet op de boekenlijst staat en denk aan extra sportactiviteiten, activiteiten op het gebied van kunst en cultuur, excursies, projecten in de buurt van de school en in de stad. Of aan activiteiten die bijdragen aan burgerschapsvorming. Bij leerlingen van de DAMU-vooropleidingen vragen wij lagere bedragen omdat zij niet aan alle activiteiten deelnemen.

Laptop/device
We vragen aparte aandacht voor de laptop die de leerling nodig heeft voor het volgen van onderwijs. De aanschaf van een laptop/device is ook een vrijwillige ouderbijdrage maar dan in natura. Wij vragen ouders/verzorgers zelf voor een laptop/device te zorgen. 

Reizen en werkweken
Buiten Coronatijd zijn we gewend om reizen en werkweken te organiseren. Deze activiteiten vormen voor de leerlingen van de eerste, de derde, 4havo en 5vwo een onderdeel van het schoolprogramma. We vinden het van belang dat alle leerlingen van het betreffende leerjaar hieraan deelnemen. De kosten van werkweken en reizen zijn niet opgenomen in de bijdrage leermiddelen of ouderbijdrage. Ouders krijgen voor deze reizen in principe twee maanden van tevoren een rekening thuisgestuurd. Betaling in termijnen behoort ook hier tot de mogelijkheden. Door Corona zijn de werkweken en reizen in 2020-21 allemaal on hold gezet. Als er weer mogelijkheden ontstaan, zullen we bekijken wat we gaan doen.

Vrijwillig bijdragen
Als uw financiële situatie dat toestaat, doen wij een beroep op u dat u vrijwillig bijdraagt volgens bovenstaande richtlijn. Zo kunnen we de kosten dekken en doen wat we graag willen doen en leerlingen willen bieden.

Vrijwillige bijdragen maar minimum inkomen
Wanneer u wél wilt bijdragen, maar uw inkomen u niet toestaat om zelf een bijdrage te leveren of zelf een laptop/device aan te schaffen, dan is het mogelijk dat we samen met u aan de gemeente Amsterdam vragen om deze bijdrage te leveren. Neemt u contact met ons op via info@gerritvdveen.nl en we gaan in gesprek.

Betaling van bijdrage:
Vanaf schooljaar 2020-2021 maken we als school en als onderdeel van Stichting ZAAM gebruik van WIS Collect voor digitaal betalen. Ouders krijgen een mail/bericht met instructies hoe de ouderbijdrage kan worden overgemaakt met WIS Collect.

Jaarlijks stellen wij deze vrijwillige ouderbijdrage met instemming van de MR vast. Bekijk hier de tabel van de ouderbijdrage leerjaar 2023-2024. 

Vergoedingen vanuit de gemeente
Voor kinderen die opgroeien in een gezin met weinig geld is meedoen aan activiteiten op of na school niet altijd vanzelfsprekend. De gemeente Amsterdam heeft regelingen om deze kinderen te helpen. Zo kunnen zij net als hun vriendjes meedoen en kunnen alle Amsterdamse kinderen zich ontwikkelen tot de mensen die ze kunnen en willen zijn. Uit onderzoek blijkt dat nog niet alle ouders met een laag inkomen en weinig vermogen gebruik maken van deze regelingen.

Hoe helpt de gemeente Amsterdam ouders? 

 

 

In de eerste schoolweek krijgen alle leerlingen een boekenpakket. Ze halen dit op school op en brengen het aan het eind van het schooljaar weer terug. Kosten worden alleen in rekening gebracht als er boeken beschadigd of vermist zijn.

Woordenboeken, atlas en examenbundels moeten de leerlingen zelf aanschaffen.

​Verzekeringen

De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering.

Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel en vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering, indien een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiele schade (kapotte bril, fiets etc) valt niet onder de dekking.

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn (bestuursleden, personeel en vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen.

Twee aspecten van de verzekering geven vaak aanleiding tot misverstand:
Ten eerste is de school c.q. het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. Deze opvatting leeft bij veel mensen, maar is gebaseerd op een misverstand. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht, wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moet dus te kort zijn geschoten in haar rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Een voorbeeld: tijdens de gymnastiekles krijgt een leerling een bal tegen zijn bril. Die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt niet door de verzekering of de school vergoed.

Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders of verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering voor hun kind(eren) hebben afgesloten.