020 – 679 99 05         Personeel       Contact

Financiën

Ouderbijdrage

1, Boeken
De boeken worden door de school geleverd, behalve de woordenboeken, atlassen, examenbundels e.d., die voor thuisgebruik bestemd zijn.

2. Ouderbijdrage
De school krijgt jaarlijks een hoeveelheid geld van het ministerie om lessen te kunnen verzorgen. Deze financiering is echter niet voldoende voor alle activiteiten die we in de klas en daarbuiten willen aanbieden. We willen het cultuurprofiel van het Gerrit van der Veen College op een aantrekkelijke manier invullen, leerlingen ook op andere manieren laten leren en het is goed voor de leerlingen om met de klas een gezellig uitje te hebben.
Voor deze en vergelijkbare activiteiten vragen we een vrijwillige bijdrage van u. De bedragen worden elk schooljaar opnieuw ter instemming voorgelegd aan de oudergeleding van de MR. Na instemming worden de bedragen vastgesteld door de schoolleiding voor het nieuwe schooljaar.

3. Bijdrage leermiddelen
Bij een aantal vakken maakt de docent zelf lesmateriaal voor gebruik naast of in plaats van lesboeken. Ook komt het voor dat leerlingen voor de lessen van bepaalde vakken extra materiaal gebruiken; denkt u bijvoorbeeld aan vakken als tekenen, handvaardigheid, natuurkunde, scheikunde en muziek. Deze leermiddelen worden niet door het rijk vergoed. Omdat het een verzameling van kleinere bedragen betreft, int de school jaarlijks deze “bijdrage leermiddelen” aan het begin van het schooljaar. Verantwoording van de besteding van deze leermiddelen geschiedt in de ouderraad.

Ouders/verzorgers van leerlingen, die de Vooropleiding Dans van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, de vooropleiding van de Dansacademie Lucia Marthas of die van het Conservatorium van Amsterdam volgen, krijgen korting op deze bijdrage.

Bekijk hier de tabel van de ouderbijdrage leerjaar 2020-2021. 

4. Vooropleiding dans, ballet en muziek
Een deel van onze leerlingen volgt een officiële vooropleiding dans of muziek aan één van de volgende instellingen:
– de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (VD-AHK),
– Lucia Marthas Institute for Performing Arts (LMIPA)
– het Conservatorium van Amsterdam (CvA).

Voor deze leerlingen geldt een aangepast, verkort rooster. Bovendien ontvangen zij korting op de bijdrage leermiddelen. De weekendopleidingen bij deze instellingen gelden niet als officiële vooropleiding.

Vergoedingen vanuit de gemeente
Voor kinderen die opgroeien in een gezin met weinig geld is meedoen aan activiteiten op of na school niet altijd vanzelfsprekend. De gemeente Amsterdam heeft regelingen om deze kinderen te helpen. Zo kunnen zij net als hun vriendjes meedoen en kunnen alle Amsterdamse kinderen zich ontwikkelen tot de mensen die ze kunnen en willen zijn. Uit onderzoek blijkt dat nog niet alle ouders met een laag inkomen en weinig vermogen gebruik maken van deze regelingen.

Hoe helpt de gemeente Amsterdam ouders? 

 

 

In de eerste schoolweek krijgen alle leerlingen een boekenpakket. Ze halen dit op school op en brengen het aan het eind van het schooljaar weer terug. Kosten worden alleen in rekening gebracht als er boeken beschadigd of vermist zijn.

Woordenboeken, atlas en examenbundels moeten de leerlingen zelf aanschaffen.

​Verzekeringen

De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering.

Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel en vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering, indien een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiele schade (kapotte bril, fiets etc) valt niet onder de dekking.

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn (bestuursleden, personeel en vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen.

Twee aspecten van de verzekering geven vaak aanleiding tot misverstand:
Ten eerste is de school c.q. het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. Deze opvatting leeft bij veel mensen, maar is gebaseerd op een misverstand. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht, wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moet dus te kort zijn geschoten in haar rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Een voorbeeld: tijdens de gymnastiekles krijgt een leerling een bal tegen zijn bril. Die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt niet door de verzekering of de school vergoed.

Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders of verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering voor hun kind(eren) hebben afgesloten.