020 – 679 99 05       Contact    

Gedrag en regels

Rechten en plichten
Leerlingen op het Gerrit van der Veen College hebben rechten en plichten. Deze staan in het leerlingenstatuut.

In de les: telefoon en spullen
Tijdens de les is de telefoon uit. Aan het begin van elke les gaat de telefoon in de telefoontas. In de les heb je de juiste boeken en schriften mee en is het huiswerk gemaakt. Als dit drie keer niet gebeurt, stuurt de docent de leerling de les uit en gaat de leerling een uitstuurformulier halen achter de mediatheek.

Te laat
Als een leerling te laat is voor een les, haalt de leerling een briefje. Per periode mag je 1 keer te laat komen. Elke keer te laat daarna moet de leerling zich om 8.00 uur melden. Als dit niet gebeurt, maakt de absentiemedewerker afspraken om in te halen op dinsdag-, woensdag- of donderdagmiddag.

Verzuimregeling
Goede resultaten en aanwezigheid zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Daarom is het van groot belang dat je zo weinig mogelijk lessen mist. Bij ongeoorloofde absentie haal je per uur twee uur in. Als dit niet gebeurt, volgt een week een vierkant rooster van 8.00 tot 16.00 uur. Als je niet bent ziekgemeld, sta je ongeoorloofd absent in Magister.

Regels en afspraken voor LO
Leerlingen die vanwege blessure niet actief mee kunnen doen tijdens de gymles worden wel in sportkleding verwacht in de les. Wij hebben een vervangende opdracht voor deze leerlingen, waardoor ze toch deelnemen aan de les en bij de klas betrokken zijn. Ze krijgen een rol als puntenteller, observator, coach, instructeur of scheidsrechter. 
Lees hier het buitengym protocol.

Huisregels
Van de leerlingen wordt verwacht dat zij zich correct gedragen jegens alle medeleerlingen en alle medewerkers van de school. De school verwacht een zelfde gedrag van haar leerlingen jegens de mensen in de omgeving van de school: leerlingen en docenten van nabijgelegen scholen, buurtbewoners, en personeel en klanten in de winkels in de buurt.
Als door de omgeving onacceptabel gedrag van de leerlingen wordt gemeld, zal de school maatregelen nemen. Aanwijzingen en instructies van medewerkers van de school moeten altijd worden opgevolgd, ook in de omgeving van de school.