020 – 679 99 05     Personeel    Contact    

Gedrag en regels

Rechten en plichten

Leerlingen op het Gerrit van der Veen College hebben rechten en plichten. Deze staan in het leerlingenstatuut.
De voortgang van de toetsing voorwaarden van punt 6 uit het leerlingenstatuut kun je hier vinden in het toetsenboekje.

Telefoonregel

Met ingang van 26 augustus 2019 is er een nieuwe telefoonregel op het Gerrit van der Veen College.
De telefoon is uit en in de telefoontas. Lees hier alles over de telefoonregel!

Verzuimregeling

Goede resultaten en aanwezigheid zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Daarom is het van groot belang dat je zo weinig mogelijk lessen mist. Met ingang van schooljaar 2013-2014 zijn enkele regels aangepast met betrekking tot spijbelen, het inhalen van toetsen en te laat komen. Je vindt deze regels in de verzuimregeling.

Protocol schoolfeesten

Schoolfeesten zijn belangrijk voor het verstevigen van de onderlinge band. Om de feesten goed te laten verlopen  hebben we afspraken gemaakt. We willen ook wijzen op een paar zaken die absoluut niet mogen. Gebeuren deze zaken toch dan heeft dit gevolgen voor de hele school. Lees hier het concept protocol.

Regels en afspraken voor LO

Hier staan de regels en afspraken voor de LO lessen.
Leerlingen die vanwege blessure niet actief mee kunnen doen tijdens de gymles worden wel in sportkleding verwacht in de les. Wij hebben een vervangende opdracht voor deze leerlingen, waardoor ze toch deelnemen aan de les en bij de klas betrokken zijn. Ze krijgen een rol als puntenteller, observator, coach, instructeur of scheidsrechter.
Lees hier het buitengym protocol.

Huisregels

Naast rechten en plichten gelden op de school een aantal huisregels, waar iedereen zich aan dient te houden. Deze zorgen er mede voor, dat het schoolleven voor iedereen leefbaar is.

Van de leerlingen wordt verwacht dat zij zich correct gedragen jegens alle medeleerlingen en alle medewerkers van de school. De school verwacht een zelfde gedrag van haar leerlingen jegens de mensen in de omgeving van de school: leerlingen en docenten van nabijgelegen scholen, buurtbewoners, en personeel en klanten in de winkels in de buurt.

Als door de omgeving onacceptabel gedrag van de leerlingen wordt gemeld, zal de school maatregelen tegen hen nemen. Aanwijzingen en instructies van medewerkers van de school moeten altijd worden opgevolgd, ook in de omgeving van de school.