020 – 679 99 05       Contact    

Privacyreglement

In het privacyreglement van de school is beschreven hoe de school omgaat met persoonsgegevens van leerlingen en ouders, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Het reglement is te vinden via: Privacyreglement.

Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het onderwijs en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders bij de inschrijving van de leerlingen op onze school. Daarnaast registreren docenten en ondersteunend personeel gegevens over leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).

De gegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem Magister. Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van de school en van ZAAM die de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale leermiddelen. Hiervoor wordt een beperkte set met persoonsgegevens uitgewisseld met leveranciers om bijvoorbeeld een leerling te identificeren als die inlogt. Wij hebben met leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerling gegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven.

Daarnaast kan het nodig zijn dat wij gegevens uitwisselen met andere externe partijen, denk aan zorginstanties. Deze zijn vermeld in het privacyreglement. Als voor de uitwisseling geen wettelijke verplichting of andere rechtmatige grondslag bestaat, dan vragen wij u vooraf toestemming om met deze partijen gegevens te mogen uitwisselen. 

Bij de inschrijving van uw kind(eren) vragen wij u om toestemming voor het gebruik van foto-en videomateriaal en het gebruik van sociale media door uw kind(eren)in het kader van het onderwijs. U hebt te allen tijde het recht om deze toestemming te wijzigen. U kunt dit kenbaar maken via een mail aan de directeur of, als de toestemming in Magister is gegeven, door zelf in Magister de toestemming in te trekken.