020 – 679 99 05       Contact    

Toelating en bevordering

Toelating algemeen

 

Wat leuk dat je je wilt inschrijven op het Gerrit van de Veen College. Onze school is populair en we hebben niet zoveel plaatsen. Door de inschrijving binden de ouders/verzorgers zich aan de regeling van het onderwijs, de maatregelen van orde die door bestuur, directie en management zijn of worden vastgesteld en de financiële verplichtingen die voor het volgen van onderwijs gelden.

Het Gerrit van der Veen College is een cultuurprofielschool. Dat betekent dat we van leerlingen verwachten dat ze affiniteit met kunst en/of cultuur hebben. Ouders en leerlingen kunnen zich vanaf het moment dat de aanmelding open staat online aanmelden en worden op een wachtlijst geplaatst. Pas in de laatste schoolweek, na de overgangsvergaderingen, kan uitsluitsel gegeven worden over definitieve plaatsing. In geen geval wordt de leerling geplaatst in een klas/afdeling afwijkend van de (bevorderings-) beslissing van de toeleverende school.

De coördinator zij-instroom zal in een intakegesprek met de leerling en ouders bepalen in hoeverre er sprake is van een realistische en een gemotiveerde keus.

Hierbij spelen de volgende zaken een rol van betekenis:

  • De leerling heeft affiniteit met kunst en/of cultuur
  • De leerling heeft geen of een te verwaarlozen ongeoorloofd verzuim;
  • De leerling heeft een positieve werk- en studiehouding;
  • De leerling was niet betrokken bij conflicten en er was geen sprake van gedragsproblematiek;
  • De leerling kan duidelijk onder woorden brengen met welk doel hij/zij de havo-opleiding wil volgen.

Extra informatie instroom van 4 vmbo-T naar 4 havo
Aan het eind van het leerjaar heeft het Gerrit van der Veen College soms nog een aantal plaatsen voor vmbo-t-leerlingen die willen doorstromen naar de havo. Leerlingen van ZAAM- scholen hebben bij plaatsing voorrang. Wij hechten als school aan een positief advies van de toeleverende vmbo-school waarbij sprake is van een goede aansluiting van de examenvakken van het vmbo op de vakken van het gewenste havo-profiel.

Om problemen bij afwijzing te voorkomen is het verstandig dat de leerling zich bij aanmelding bij het Gerrit van der Veen College ook inschrijft op een andere havo school of MBO-opleiding.

Extra informatie instroom van 5 havo naar 5 vwo
Met een geldig havodiploma is een leerling in principe toelaatbaar tot 5 vwo. Tot plaatsing kan worden overgegaan, als de leerling blijk heeft gegeven over voldoende capaciteiten en motivatie te beschikken, een goede studiehouding te hebben en als de aansluiting qua profiel en vakkenpakket geen problemen geeft. Op het vwo is een extra vak nodig. Het strekt tot aanbeveling als je al op de havo een extra vak hebt gevolgd ter voorbereiding van een overstap naar 5 vwo.

Wij hechten als school aan een positief advies van de toeleverende school waarbij sprake is van een goede aansluiting van de examenvakken op het profiel op het vwo.

Om problemen bij afwijzing te voorkomen is het verstandig dat de leerling zich bij aanmelding bij het Gerrit van der Veen College ook inschrijft op een andere vwo-school.

Voor leerlingen van buiten het Gerrit van der Veen College speelt bij de beslissing tevens het aantal beschikbare plaatsen in 5 vwo een rol.
Leerlingen die doorstromen vanuit 5 havo worden op conditie van niet doubleren in 5 vwo geplaatst.

Extra informatie instroom overige leerjaren in de bovenbouw
Wisselen van school, wanneer men al in de bovenbouw zit, geeft vaak problemen omdat de programma’s van het schoolexamen niet (goed) op elkaar aansluiten. Na uitvoerig overleg met leerling, ouders en vorige school over motivatie en aansluitingsproblemen neemt de schoolleiding een besluit tot plaatsing.

Aanmelding zij-instroom
Aanmelden zij-instroom voor schooljaar 2024-2025 kan alleen via onze deze link.

Onderbouw

In alle leerjaren in de onderbouw wordt gewerkt met een zogenaamd voortschrijdend of doorlopend gemiddelde. Dit houdt in dat alle gedurende het schooljaar behaalde cijfers meetellen voor het eindrapport. De weging van het getoetste werk (repetitie, overhoring, practicum, presentatie etc.) wordt van tevoren per vak vastgesteld.
Periodiek zal er een resultatenuitdraai worden meegegeven aan de leerlingen. Tenslotte zal er aan het einde van ieder schooljaar een eindrapport, het overgangsrapport, worden opgemaakt en uitgereikt.

Het eindrapport bestaat uit gehele cijfers per vak op de schaal van 1 tot 10, de tussentijdse resultatenuitdraaien kennen cijfers met één decimaal achter de komma.

Bovenbouw

Ook in 4 havo, 4 vwo en 5 vwo kunnen de leerlingen in Magister hun resultaten volgen, waarop steeds het voortschrijdend gemiddelde van de tot dan toe behaalde resultaten vanaf het begin van het schooljaar staat vermeld. Naast dit voortgangsrapport ontvangen de leerlingen een dossierkaart met daarop de beoordelingen van toetsen, praktische opdrachten, practica en handelingsdelen, die meetellen voor het schoolexamen. Periodiek zal er ook een resultatenuitdraai worden meegegeven aan de leerlingen.

In de examenklassen ontvangen de leerlingen geen rapporten meer, maar alleen dossierkaarten.