020 – 679 99 05         Personeel       Contact

Toelating en bevordering

Toelating algemeen

Het Gerrit van der Veen College staat open voor ouders, leerlingen en medewerkers van verschillende levensbeschouwingen. Recht op de eigen levensbeschouwing en begrip voor de levensbeschouwing van de ander zijn een grondbeginsel van de school.
Toelating is aan normen gebonden. Zie hieronder. De schoolleiding fungeert in wisselende samenstelling als toelatingscommissie, soms aangevuld met de decaan. Zij adviseert de directeur bij de besluitvorming over toelating.
De school heeft altijd vooroverleg met de school die men wenst te verlaten. In geen geval wordt de leerling geplaatst in een klas/afdeling afwijkend van de (bevorderings-) beslissing van de vorige school.

1. Toelating tot het eerste leerjaar
Een leerling uit groep 8 van de basisschool kan in de eerste klas geplaatst worden als hij voldoet aan de eisen, zoals die in de Kernprocedure van de Gemeente Amsterdam staan vermeld. Voor toelating tot het eerste leerjaar geldt dat de leerling een havo, havo/vwo of vwo advies van de directeur van de basisschool ontvangen moet hebben. Bekijk hier de aanmeldingsprocedure van schooljaar 2019-2020. 

2. Toelating tot het tweede en derde leerjaar
Er wordt rekening gehouden met de plaatsingsmogelijkheden van de school, met adviezen van de toeleverende school en met de motivatie van de leerling en zijn ouders om van school te veranderen.

Leerlingen kunnen alleen geplaatst worden als er plek is. Leerlingen van het Sweelinck College hebben bij plaatsing voorrang. Normen voor toelating zijn:
– Leerlingen die opstromen van vmbo-t/havo naar havo dienen een overgangsbewijs te hebben van 1 vmbo-t/havo naar 2 havo.

3. Instroom van 4 vmbo-T naar 4 havo
Aan het eind van het leerjaar heeft het Gerrit van der Veen College soms nog een aantal plaatsen voor vmbo-T leerlingen die willen doorstromen naar de havo. Normen voor toelating zijn :

1. Gemiddeld een 6,8 voor de eindcijfers van het vmbo-examen

2. Een positief advies van de toeleverende vmbo-school

3. Een goede aansluiting van de examenvakken van het vmbo op de vakken van het gewenste havo-profiel, waarbij elk profielvak van het te kiezen profiel bij het CSE met in elk geval een 6 is afgesloten

4. Een intake-gesprek met de teamleider waarin duidelijk wordt dat er sprake is van een realistische en een gemotiveerde keus:
a) De leerling heeft geen of een te verwaarlozen ongeoorloofd verzuim;
b) De leerling heeft een positieve studiehouding;
c) De leerling was niet betrokken bij conflicten en er was geen sprake van gedragsproblematiek;
d) De leerling kan duidelijk onder woorden brengen met welk doel hij/zij de havo-opleiding wil volgen.

Om problemen bij afwijzing te voorkomen is het verstandig dat de leerling zich bij aanmelding bij het Gerrit van der Veen College ook inschrijft op een andere havo school of MBO-opleiding.

4. Van 5 havo naar 5 vwo
Met een geldig havodiploma is een leerling in principe toelaatbaar tot 5 vwo. Tot plaatsing kan worden overgegaan, als de leerling blijk heeft gegeven over voldoende capaciteiten en motivatie te beschikken, een goede studiehouding te hebben en als de aansluiting qua profiel en vakkenpakket geen problemen geeft. Op het vwo is een extra vak nodig. Het strekt tot aanbeveling als je al op de havo een extra vak hebt gevolgd ter voorbereiding van een overstap naar 5 vwo.

De voorwaarden tot toelating zijn:
• Een 6,8 als gemiddeld cijfer voor je centraal examen havo
• Een positief advies van de ‘toeleverende havo’
Voor leerlingen van buiten het Gerrit van der Veen College speelt bij de beslissing tevens het aantal beschikbare plaatsen in 5 vwo een rol.
Leerlingen die doorstromen vanuit 5 havo worden op conditie van niet doubleren in 5 vwo geplaatst.

5. Toelating overige leerjaren
Wisselen van school, wanneer men al in de bovenbouw zit, geeft vaak problemen vanwege het feit, dat de programma’s van het schoolexamen niet (goed) op elkaar aansluiten. Na uitvoerig overleg met leerling, ouders en vorige school over motivatie en aansluitingsproblemen neemt de schoolleiding een besluit tot plaatsing.

6. Aanmelding zij-instroom
De procedure rond zij-instroom 2019-2020 staat vanaf nu open. Bekijk hier de procedure.

Onderbouw

In alle leerjaren in de onderbouw wordt gewerkt met een zogenaamd voortschrijdend of doorlopend gemiddelde. Dit houdt in dat alle gedurende het schooljaar behaalde cijfers meetellen voor het eindrapport. De weging van het getoetste werk (repetitie, overhoring, practicum, presentatie etc.) wordt van tevoren per vak vastgesteld.
Periodiek zal er een resultatenuitdraai worden meegegeven aan de leerlingen. Tenslotte zal er aan het einde van ieder schooljaar een eindrapport, het overgangsrapport, worden opgemaakt en uitgereikt.

Het eindrapport bestaat uit gehele cijfers per vak op de schaal van 1 tot 10, de tussentijdse resultatenuitdraaien kennen cijfers met één decimaal achter de komma.

Bovenbouw

Ook in 4 havo, 4 vwo en 5 vwo kunnen de leerlingen in Magister hun resultaten volgen, waarop steeds het voortschrijdend gemiddelde van de tot dan toe behaalde resultaten vanaf het begin van het schooljaar staat vermeld. Naast dit voortgangsrapport ontvangen de leerlingen een dossierkaart met daarop de beoordelingen van toetsen, praktische opdrachten, practica en handelingsdelen, die meetellen voor het schoolexamen. Periodiek zal er ook een resultatenuitdraai worden meegegeven aan de leerlingen.

In de examenklassen ontvangen de leerlingen geen rapporten meer, maar alleen dossierkaarten.