Gedrag en regels

Rechten en plichten
Leerlingen op het Gerrit van der Veen College hebben rechten en plichten. Deze staan in het leerlingenstatuut.

  1. Leerlingen komen op tijd in de les. Komt een leerling te laat, dan meldt de leerling zich de volgende dag om 8.00 uur.
  2. Leerlingen hebben hun spullen (boek, schrift, pen, etc.) voor de les mee.
  3. Leerlingen doen aan het begin van elke les de telefoon in de telefoontas. Oortjes en smartwatches gaan in de eigen tas, jassen uit en tassen op de grond.
  4. Leerlingen eten en drinken niet in de lokalen, met uitzondering van water. Ook geen kauwgom. Tijdens de pauzelessen gelden andere regels.

De leerling die zich niet aan regel 2, 3 of 4 houdt, blijft dezelfde dag het 8e of het 9e uur na. Leerlingen op de Moreelsestraat gaan dan naar de Gerrit van der Veenstraat. Voor DaMu-leerlingen zal de leerjaarcoördinator een alternatief aanbieden

Verzuimregeling
Goede resultaten en aanwezigheid zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Daarom is het van groot belang dat je zo weinig mogelijk lessen mist. Bij ongeoorloofde absentie haal je per uur twee uur in. Als dit niet gebeurt, volgt een week een vierkant rooster van 8.00 tot 16.00 uur. Als je niet bent ziekgemeld, sta je ongeoorloofd absent in Magister.

Regels en afspraken voor LO
Leerlingen die vanwege blessure niet actief mee kunnen doen tijdens de gymles worden wel in sportkleding verwacht in de les. Wij hebben een vervangende opdracht voor deze leerlingen, waardoor ze toch deelnemen aan de les en bij de klas betrokken zijn. Ze krijgen een rol als puntenteller, observator, coach, instructeur of scheidsrechter. 
Lees hier het buitengym protocol.

Huisregels
Van de leerlingen wordt verwacht dat zij zich correct gedragen jegens alle medeleerlingen en alle medewerkers van de school. De school verwacht een zelfde gedrag van haar leerlingen jegens de mensen in de omgeving van de school: leerlingen en docenten van nabijgelegen scholen, buurtbewoners, en personeel en klanten in de winkels in de buurt.
Als door de omgeving onacceptabel gedrag van de leerlingen wordt gemeld, zal de school maatregelen nemen. Aanwijzingen en instructies van medewerkers van de school moeten altijd worden opgevolgd, ook in de omgeving van de school.