020 – 679 99 05       Contact    

FAQ’S

 

Algemeen:
Als ik Gerrit als eerste kies, hoe groot is de kans dat ik dan word geplaatst?
Hebben jullie een voorrangsregeling?
Wat is het onderwijsconcept?
Hoe stelt men de eerste klassen samen?
Welke vakken krijg je in de brugklas?
Hoe lang duurt de brugklas?
Zijn er dubbele uren voor bepaalde vakken?
Biedt het Gerrit van der Veen College extra vakken (bijvoorbeeld extra taal, techniek of sport) aan?
Heeft het Gerrit van der Veen College bijzondere profielklassen, zoals sport, tweetalig onderwijs, cultuur, gymnasium of technasium?
Kun je eindexamen doen in bijzondere vakken?
Kunnen leerlingen doorstromen naar een hogere of lagere schoolsoort?
Kunnen leerlingen blijven zitten? Wat zijn hierbij de regels en wanneer horen ouders dat?
Hoe is de opvang geregeld als er lessen uitvallen?
Hoeveel tijd besteden de meeste leerlingen aan hun huiswerk?
Waarin onderscheidt het Gerrit van der Veen College zich van de andere VO-scholen?
Gebruikt het Gerrit van der Veen College tijdens de lessen computers, laptops of iPads?
Kun je je cijfers, het rooster en het huiswerk online bekijken?
Hoe ver weg is het Gerrit van der Veen College? En is het Gerrit van der Veen College goed bereikbaar met de fiets of het openbaar vervoer?

Contact met ouders:
Hoe vaak worden ouders over de prestaties van hun kind geïnformeerd?
Wanneer en hoe worden ouders geïnformeerd als hun kind misschien blijft zitten of van de VO-school moet?
Wanneer en hoe worden ouders geïnformeerd bij verzuim, pesten, slechte leerresultaten enzo¬voort?
Gebruikt het Gerrit van der Veen College hulp van ouders?

De sfeer op school:
Wordt er iets gedaan aan geloofs- en/of levens¬overtuigingen
Wat wordt er gedaan tegen pesten?
Hoeveel leerlingen telt de school?
Hoe is het schoolgebouw?

Ondersteuning
Welke ondersteuning is er voor leerlingen die dat nodig hebben, bijvoorbeeld bij dyslexie of dyscalculie?
Wat houdt deze ondersteuning concreet in?
Is er huiswerkbegeleiding?

Vragen aan Gerrit:
Mooi dat cultuurprofiel! En krijg je ook goed les in de gewone vakken?
Ik ben niet zo van de kunst en cultuur, pas ik dan wel op het Gerrit van der Veen College?
Zit het kunstaanbod de reguliere vakken niet in de weg?
Zit je als bèta-leerling wel op je plek op een cultuurprofielschool?
Klinkt leuk deze school, maar is het Gerrit van der Veen ook goed?
Wie is nou gekke Gerrit?

Als ik Gerrit als eerste kies, hoe groot is de kans dat ik dan word geplaatst?
De kans dat je op de school van je grootste wens komt, is nog steeds het allergrootst. Die kans wordt beïnvloed door je lotnummer. Wij hebben plaats voor 145 leerlingen.

Hebben jullie een voorrangsregeling?
Alleen voor damu-leerlingen.

Wat is het onderwijsconcept?
Het Gerrit van der Veen College is een reguliere school. In de klassikale lessen doe je veel verschillende dingen: luisteren naar uitleg, samen problemen oplossen, zelfstandig werken en nog veel meer. We werken met boeken en schriften. Het huiswerk staat op een app. Alle leerlingen en ouders krijgen daarvoor een inlogcode. In de onderbouw gaan we steeds meer met laptops werken, we vragen daarom om een laptop of tablet aan te schaffen waarmee je goed in de microsoft omgeving kan werken.

Wat is de geloofsrichting of levensbeschouwing van de school?
Het Gerrit is een interconfessionele school. Dat betekent dat we open staan voor alle geloofsovertuigingen. Je krijgt bij ons in alle klassen van de onderbouw levensbeschouwelijke vorming.

Hoe stelt men de eerste klassen samen?
Met de gegevens van de basisschool stellen we de klassen samen (de DaMu klas 1B heeft hierin een aparte status). We houden rekening met vriendjes en vriendinnetjes en we verdelen de jongens en meisjes evenredig.

Hoe lang duurt de brugperiode?
Op dit moment hebben we een éénjarige brugperiode. In de kunst+klas is de brugperiode twee jaar.

Welke vakken krijg je in de brugklas?
In de eerste klas krijg je Nederlands, Frans, Engels, wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, levensbeschouwelijke vorming, lichamelijke opvoeding, mentoruur en alle kunstvakken (dans, muziek, theater, handvaardigheid, tekenen en cultureel kunstzinnige vorming).

Zijn er dubbele uren voor bepaalde vakken?
De kunstvakken hebben altijd dubbele uren. Dat betekent dat je deze vakken een half jaar hebt. Je hebt dan bijvoorbeeld het ene half jaar muziek en tekenen en het andere half jaar theater en dans. Andere vakken zijn soms dubbel geroosterd.

Biedt het Gerrit van der Veen College extra vakken (bijvoorbeeld extra taal, techniek of sport) aan?
Het Gerrit biedt extra vakken aan en dat zijn de kunstvakken. Die krijgt iedereen. Je hoeft er van tevoren (nog) niet goed in te zijn. Je komt naar school om te leren. Daarnaast bieden we in de onderbouw steunlessen Engels aan. Daarnaast bieden we in de onderbouw voor alle vakken steunlessen aan.

Heeft het Gerrit van der Veen College bijzondere profielklassen, zoals sport, tweetalig onderwijs, cultuur, gymnasium of technasium?
Wij hebben twee kunst+klassen en drie cultuurprofielklassen.

Kun je eindexamen doen in bijzondere vakken?
Je kunt bij ons eindexamen doen in alle reguliere vakken en in filosofie, theater, muziek en beeldend.

Kunnen leerlingen doorstromen naar een hogere of lagere schoolsoort?
Je kunt bij ons doorstromen naar een ander niveau in de school (havo of vwo). Ook werken we samen met verschillende vmbo-scholen zoals Zuiderlicht, het Sweelinck of de Apollo.

Kunnen leerlingen blijven zitten? Wat zijn hierbij de regels en wanneer horen ouders dat?
In de eerste klas kun je in principe niet blijven zitten. Als het havo niveau te hoog wo. Je gaat altijd naar een tweede klas. Of vmbo, of havo of vwo.

Hoe is de opvang geregeld als er lessen uitvallen?
Bij ziekte of afwezigheid van docenten, krijgen de leerlingen in de onderbouw een invaldocent. Soms valt een uur uit. Soms valt een uur uit, of wordt er omgeroosterd.

Hoeveel tijd besteden de meeste leerlingen aan hun huiswerk?
In klas 1 verwachten we dat leerlingen per dag 1 tot 1,5 uur aan hun huiswerk besteden.

Waarin onderscheidt het Gerrit van der Veen College zich van de andere VO-scholen?
We vinden het belangrijk dat leerlingen in het eerste leerjaar al goed leren leren, daar besteden we veel aandacht aan.
Het Gerrit is een veilige en gestructureerde school met duidelijke regels.
Op het Gerrit mag en kun je goed zijn wie je bent. Wij hebben veel creatieve leerlingen.

Gebruikt het Gerrit van der Veen College tijdens de lessen computers, laptops of iPads?
In de lessen gebruiken we boeken en schriften. Laptop of iPads gebruiken we steeds meer.  In sommige gevallen mogen telefoons gebruikt worden, maar meestal moeten die gewoon in de telefoonzak voorin de klas blijven.

Kan je je cijfers, het rooster en het huiswerk online bekijken?
Ja, alles staat online (in Magister). Het rooster van de dag is het beste te bekijken op de schoolsite onder Actueel Rooster.

Hoe ver weg is het Gerrit van der Veen College? En is het Gerrit van der Veen College goed bereikbaar met de fiets of het openbaar vervoer?
Het Gerrit is goed bereikbaar. We hebben leerlingen uit alle windstreken bij ons op school zitten. Maar de meeste leerlingen wonen in Amsterdam en komen gewoon op de fiets.

Hoe vaak worden ouders over de prestaties van hun kind geïnformeerd?
Ouders worden regelmatig d.m.v. een nieuwsbrief geïnformeerd over wat er zich op school afspeelt. Ouders krijgen een eigen Magister inlogcode waarmee ze de cijfers en verzuim van hun kind kunnen volgen.

Wanneer en hoe worden ouders geïnformeerd als hun kind misschien blijft zitten of van de VO-school moet?
Er is geregeld contact met de ouders door het schooljaar heen. De mentor is het eerste aanspreekpunt. We vinden het belangrijk om met de ouders samen te werken.

Wanneer en hoe worden ouders geïnformeerd bij verzuim, pesten, slechte leerresultaten enzovoort?
Ouders worden direct geïnformeerd als het niet goed gaat met een kind.

Gebruikt de VO-school hulp van ouders?
We hebben verschillende klankbordgroepen met ouders. Ouderparticipatie juichen we toe!


Wordt er iets gedaan aan geloofs- en/of levensovertuigingen?

Je krijgt bij ons in de hele onderbouw levensbeschouwelijke vorming.

Wat wordt er gedaan tegen pesten?
Op het  Gerrit mag en kun je zijn wie je bent. Mentoren moeten het daarom altijd weten als iemand gepest wordt. In klas 1 en 2 krijgen de leerlingenmeerdere lessen in groepsdynamica en lessen over het omgaan met pesten op social-media, grooming en sexting.

Wat wordt er gedaan tegen spijbelen?
Spijbelen mag niet en daar treden we hard tegen op.

Hoeveel leerlingen telt de school?
870

Hoe is het schoolgebouw?
Het Gerrit van der Veen College bevindt zich in een karakteristiek en monumentaal pand. Het schoolgebouw heeft een belangrijke geschiedenis. We hebben ook een schoolgebouw in de Moreelsestraat, nabij het Museumplein.

Welke ondersteuning is er voor leerlingen die dat nodig hebben, bijvoorbeeld bij dyslexie of dyscalculie?
Alle leerlingen die bij ons op school zitten, proberen we zo goed mogelijk te ondersteunen zodat iedereen op een zo hoog mogelijk niveau een diploma haalt. Alle leerlingen met ondersteuningsbehoeften krijgen voordat ze op school komen een gesprek met de zorgcoördinator.

Wat houdt deze ondersteuning concreet in? Wat houdt deze ondersteuning concreet in? 
We hebben een dyslexieprotocol waarin geregeld wordt dat leerlingen met een dyslexieverklaring gebruik kunnen maken van tijdsverlenging en allerlei hulpmiddelen.

Is er huiswerkbegeleiding?
Alle leerlingen krijgen huiswerkbegeleiding in de klas bij de vakdocent en in de mentorles. Alle leerlingen leren plannen met de huiswerkplanner.

Mooi dat cultuurprofiel! En krijg je ook goed les in de gewone vakken?
De kunstvakken op het Gerrit van der Veen College zijn extra vakken. Er is voldoende tijd voor de vakken die je nodig hebt voor je diploma zoals Nederlands, Engels en wiskunde. De extra vakken zorgen ervoor dat je je op een ander niveau ontwikkelt. Door creatief bezig te zijn (met beeld, muziek of theater) legt je brein weer andere verbanden die je kunt gebruiken bij andere meer theoretische vakken.

Ik ben niet zo van de kunst en cultuur, pas ik dan wel op het Gerrit van der Veen College?
Omdat het Gerrit van der Veen College een erkende Cultuurprofielschool is, doen we veel met kunst en cultuur. Je hoeft niet heel getalenteerd te zijn (muziek of theater). Het is wel belangrijk dat je er in geïnteresseerd bent en er voor openstaat.

Zit je als bèta-leerling wel op je plek op een cultuurprofielschool?
We doen veel aan de bèta-vakken op het Gerrit van der Veen College. Vakken als natuurkunde, scheikunde en wiskunde sluiten kunst en cultuur natuurlijk niet uit. En zo krijg je best of both worlds: cognitief en creatief! De kunstvakken op het Gerrit zorgen ervoor dat je je hersens ook op een andere manier gebruikt en je leert verbanden te leggen die je ook heel goed kunt gebruiken bij andere, soms meer theoretische vakken. Je bent bij ons cognitief én creatief actief!

Zit het kunstaanbod de reguliere vakken niet in de weg?
Nee, de kunstvakken en het culturele aanbod zijn extra, naast de reguliere vakken. Kunst en cultuur zijn juist een extra verrijking.
Het Gerrit biedt heel veel vakken aan. Dat doen andere scholen ook. Wat het Gerrit bijzonder maakt, is het feit dat álle leerlingen in de brugklas beeldend-, dans-, muziek- en theaterlessen krijgen. Dat is pas echt leuk! Daar leer je weer hele andere dingen dan bij de theoretische vakken.

Klinkt leuk deze school, maar is het Gerrit van der Veen ook goed?
We bieden kwalitatief goed onderwijs voor vwo en havo. Dat is te zien aan onze eindexamencijfers die al jaren goed zijn. Wat de school ook leuk maakt is niet alleen het extra aanbod van kunst en cultuur, maar ook de prettige en open sfeer. We vinden het belangrijk dat elk kind op het Gerrit zichzelf kan zijn. Het is een kleinschalige school waar je gekend en gezien wordt.

Wie is nou gekke Gerrit?
Dat is een vraag die je zelf mag ontdekken op onze school.